วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ป่าตึงงาม

6 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์กลุ่มอำเภอโซนเหนือ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเวียงแหง , อำเภอเชียงดาว , อำเภอไชยปราการ , อำเภอฝาง , อำเภอแม่อาย และอำเภอพร้าว ร่วมออกบริการโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นอีกบ้านที่เป็นพี่น้องปกากญอ จำนวน 107 ครัวเรือน โดยเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรโคเยอะที่สุดในอำเภอเชียงดาว ราว 700- 800 ตัว , กระบือ 30 ตัว มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำเกือบทุกหลังคา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ 1/2555

13 กรกฎาคม 2555 อำเภอกลุ่ม 1 โซนสายเหนือ นำทีมโดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่่ ณ บ้านยางปู่โต๊ะ หมูี่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว ซึ่งเป็นหย่อมบ้านแห่งหนึ่งและนับเป็นเพียงแห่งเดียวของตำบลเชียงดาว ที่มีการเลี้ยงกระบือมากที่สุด 86 ตัว แม้ว่าจะมีเพียง 22 ครัวเรือนโดยเป็นกลุ่มพี่น้องชาวปกาเกอญอทั้งสิ้น ส่วนปศุสัตว์อื่นมีการเลี้ยงทุกครัวเรือน เริ่มกิจกรรมโดย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน พร้อมมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน / ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกด้วยตนเอง / ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว เฉพาะเพศเมีย / ตอนสุกรเพศผู้ / ฉีดวัคซีนกระบือ และบริการด้านสุขภาพสัตว์ และประชุมปศุสัตว์อำเภอของกลุ่มโซน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

15-16 ธันวาคม 2554 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปศุสัตว์อำเภอทุกกลุ่มโซน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ พร้อมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮ่อม ตำบลวัดจันทร์ และ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.เชียงดาว
เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2553 ทีมสำนักงานปศุสัตว์โซนสายเหนือ ของ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.พร้าว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และอ.แม่อาย ร่วมปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ม.9 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปในพื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านวิทวัส จิโน เป็นอย่างมากที่ได้อำนวยความสะดวกในทุกด้านครั้งนี้ โดยหมู่บ้านปางมะโอยังมีระบบบริหารจัดการรักษาความเป็นสภาพคงไว้ซึ่งป่าไม้และความยั่งยืนของอาชีพเคียงคู่ไปพร้อมๆกัน อย่างน่าศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่าง

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.พร้าว


20 พฤษภาคม 2553 ร่วมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของโซนเหนือ ณ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งเย็น ต.สันทราย อ.พร้าว