วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

15-16 ธันวาคม 2554 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปศุสัตว์อำเภอทุกกลุ่มโซน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ พร้อมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮ่อม ตำบลวัดจันทร์ และ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา